Skip to main content

PRIVACY STATEMENT HOTTO

Hotto (Quantex Group B.V.) is zich er van bewust dat een passende verwerking van persoonsgegevens een onmisbaar aspect is van het privacy recht. Om dit recht te waarborgen, kunt u in deze verklaring nagaan wat er met uw gegevens gebeurt. De handelswijze van Hotto is vanzelfsprekend in overeenstemming met de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens en tevens met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die in mei 2018 van kracht is gegaan.
Dit privacy statement is als volgt opgebouwd:

1. Doeleinden van gegevensverwerking (algemeen);
2. Marketingactiviteiten;
3. Beveiligingsniveau;
4. Rechten van betrokkenen;
5. Contactgegevens;
6. Aanpassen privacy statement.

1. Doeleinden van de gegevensverwerking (algemeen)

Uw persoonsgegevens worden door Hotto verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met Hotto. Deze overeenkomsten hebben hoofdzakelijk te maken met het leveren van producten die worden gevoerd door Hotto. Om de service naar onze klanten te optimaliseren, kunnen de gegevens tevens worden gebruikt om de diensten van de Hotto te verbeteren en om de relatie met de klant te beheren.

2. Marketingactiviteiten

Hotto houdt in het kader van haar marketingactiviteiten, algemene bezoekgegevens bij van haar website bezoekers. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd.
Daarnaast kunnen klantgegevens worden gebruikt om de klantrelatie te onderhouden. Voorbeelden hiervan zijn het communiceren met bestaande klanten over bestaande of nieuwe producten van Hotto.

3. Beveiligingsniveau

Hotto beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan firewalls, versleuteling van gegevens en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact opnemen met ons. Onze contactgegevens zijn opgenomen onder punt 5.

4. Rechten van betrokkenen

Indien u een relatie met onze organisatie heeft, kunt u na een schriftelijk verzoek (per e-mail via het onderstaande adres) de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht feitelijke onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten, ons hiervan schriftelijk op de hoogte stellen. Indien het verwijderen van deze gegevens zal leiden tot het niet meer behoorlijk kunnen uitvoeren van garantiewerkzaamheden, is Hotto gerechtigd de garantie te laten vervallen. 

5. Contactgegevens

U kunt uw vragen en verzoeken rond de verwerking van persoonsgegevens richten tot:
Hotto Nederland (Quantex Group B.V.)
De Overmaat 78
6831AJ Arnhem
Nederland

6. Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor ons privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen middels onze website (www.hotto.com) worden gepubliceerd.